Zondag 1 november
10.00 uur    Ds. M. Kreuk
18.00 uur    Ds. J. van Dijk, Ede

Woensdag 4 november
10.00 uur    Ds. M. Kreuk
19.30 uur    Ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 34: 1 en 3
n.m.    Ps 111: 1 en 2
4 november
v.m.    Ps 75 : 1
n.m.    Ps 66 : 5 en 6

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. GZB Najaarscollecte

4 november
1. Eredienst/pastoraat
2. Dankdagcollecte

Kinderoppas
Lyda Dogterom, Marilène Dogterom Rianne de Vos, reserve: Anne

Medeleven
Mw. De Vos-Soeteman, Capelleweg 58, kwam ten val en brak haar arm. Dat geeft pijn. We hopen van harte op een goed herstel!

Verkondiging
Aanstaande zondagmorgen kunnen we ons buigen over het eerste gebod. Misschien kan ik beter zeggen: kunnen we leren om ons te buigen ónder het eerste gebod. ‘U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’. Wij lopen vandaag de dag misschien niet meer naar tempeltjes waar afgoden worden vereerd. Maar dat betekent niet dat wij geen afgoden hebben. In het Nieuwe Testament wordt ook hebzucht afgoderij genoemd (Kol. 3:5) om maar een voorbeeld te geven. En er is veel meer te noemen. Ik hoop dat Gods Woord zondag een ontdekkend werk mag doen. En dat wij op onze beurt ‘van de afgoden’ worden bekeerd, ‘om de levende God te dienen’ (I Thess 1:9)!
Mogelijk zal onze gebruikelijke kindvriendelijke middagdienst op de Dankdag deze keer in samenwerking met de christelijke basisschool De Bron worden gehouden. In dat geval wordt de aanvangstijd vervroegd naar tien uur. Op dit moment is nog niet zeker of dit door kan gaan. Let u op de afkondiging van aanstaande zondag en ook op de website van onze gemeente. ’s Avonds houden we onze gebruikelijke Dankdagdienst. Danken in Coronatijd? Als hij voedsel en kleding had, zou Paulus daarmee al tevreden zijn (I Tim 6:8). En sowieso, dat wij nog in het leven worden gelaten, dat ons leven nog niet ten einde is gebracht, het is alleen genade en barmhartigheid van de HEERE. Het grootste is, als we kunnen danken om het werk dat de HEERE aan ons hart heeft verricht. Laat ieder die weet dat hij nergens recht op heeft, die woensdagavond fysiek of digitaal ons gezelschap zoeken. Samen danken we de HEERE!

Catechisaties
In de week van de Dankdag zullen er geen catechisaties worden gehouden. Op maandag 9 november gaan we weer verder.

Marriagecourse
Op maandag 2 november hopen we onze tweede bijeenkomst te hebben. In hoofdstuk 3 gaat het over de vraag in hoeverre je in je huwelijk de patronen van je eigen thuis volgt. Ik wil jullie vragen dit hoofdstukje samen thuis te bespreken. Voor onze bijeenkomst lijken mij de hoofdstukken 4, 5 en 6 interessant. Die gaan over meningsverschillen oplossen, verontschuldiging aanbieden, en vergeving schenken. Laten we om 20.00 uur afspreken, in Diaconia.

Bijbelkring
Op 29 oktober lezen we hoofdstuk 1 uit het boekje van ds. Maas, de Mensenzoon, Die dient. Het gaat over Marcus 1:1-8. Het boekje krijgt u in de bus! Welkom in Diaconia, 20.00 uur.

Gij enkelvoud
Ds. G. Boer maakt in zijn preek over het eerste gebod een aantal snedige opmerkingen. Hij wijst erop dat het gebod is gesteld in de tweede persoon enkelvoud: ‘Er staat gij, niet gijlieden. Het gaat om het vrezen van de HEERE, hoofd voor hoofd’. In de tien geboden richt de HEERE zich tot ons mensen persoonlijk. Het gaat er niet om wat een ander doet, maar wat ikzelf doe! Even verderop waagt de dominee een stellige uitspraak: ‘Wij kunnen niet zalig worden, als we de afgoden dienen!’. Hij heeft gelijk. In I Korinthe 6:10 maakt de apostel Paulus duidelijk dat afgodendienaars het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. Dit geeft ons dan wel echt te denken! Het zal heel goed zijn om zondag de vinger aan de pols te houden. Laten we bidden om de zegen en nabijheid van Gods Heilige Geest.

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Aanmelden erediensten
Met ingang van heden willen we gebruik maken van een nieuw systeem van aanmelding voor onze erediensten. We willen iedereen verzoeken om een account aan te maken op de website kerktijd.nl. U kunt dan aangeven hoe u graag aan onze diensten wilt deelnemen, en u zult dan steeds via de mail een uitnodiging krijgen voor de diensten waarin u welkom bent. Mocht u een keer niet in staat zijn de de dienst waarvoor u wordt uitgenodigd bij te wonen, dan kunt u dit in een antwoord-mail aangeven, zodat in uw  plaats iemand anders kan worden uitgenodigd. Voor nadere informatie over het aanmaken van een account willen we u graag verwijzen naar de website van onze gemeente.

Gebedssamenkomst
Op woensdag 4 november hopen we na afloop van de avonddienst de maandelijkse gebedssamenkomst te houden in Aktivia. Laten we het belang om de Heere steeds te danken en het gebed hoog achten.

GZB Najaarscollecte
In het hindoeïstische Noord- India trekken evangelisten op hun fiets van dorp naar dorp om mensen te vertellen over Jezus Christus. In India is hooguit twee procent van de bevolking christen. Maar in Noord-India is dat aantal nog minder. Dat ze een kleine minderheid zijn, houdt hen niet tegen. Ze delen het Evangelie met hen die nog nooit van Christus hebben gehoord. Ondanks tegenwerkingen gaan ze door. Maar de financiële middelen zijn gering en er zijn weinig mensen om naar de dorpen te gaan. Met de najaarscollecte steunen we de kleine kerk in India.

Zondag 25 oktober
10.00 uur    Ds. M.P.D. Barth, Barneveld
18.00 uur    Ds. A.J. Mouw, Aalburg

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 33: 1 en 2
n.m.    Ps 110: 1 en 2

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Energiekosten
3. Stichting Epafras

Kinderoppas
Bonita Bevelander, Marieke van der Sluijs, Annelien Hokke, reserve: Anna

Medeleven
Mw. Kik-Arensman, Handelskade 9, mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Het mag naar omstadigheden goed gaan. We wensen u sterkte en zegen!

Catechisaties
Op maandag 26 oktober gaan we verder met de catechisaties. In de jongste groep komen we toe aan de letter G van Geloof. Een woord dat heel belangrijk is, in de Bijbel. Maar wat bedóelt de Bijbel er precies mee? Met groep twee hadden we een leerzaam gesprek over het priesterschap dat we als christenen mogen bekleden. We ontdekten dat je ook als bouwvakker of als helikopterpiloot priester kunt zijn, doordat je bídt (vóór God staan, zoals we leerden) of doordat je zingt (God dienen was voor de priesters: Hem prijzen) of doordat je over Hem spreekt (Zijn ‘deugden’ verkondigt, zoals Petrus ons leert in Zijn brief).  In groep 3 behandelden we nòg een vraag die de jongeren hadden gesteld: waarom droegen mannen vroeger jurken? En wat bedoelt de Bijbel als hij zegt dat mannen geen vrouwenkleding mogen dragen en vrouwen geen mannenkleding (Deuteronomium 22:5)? Er zijn nog twee vragen over gebleven: Kan het zijn dat de duivel tegen je spreekt terwijl hij zich voordoet als God? En: Hoe kun je God in het dagelijks leven ervaren? Misschien hebben die twee vragen wel iets met elkaar gemeen: hoe weet je zeker of het God is Die tegen je spreekt? In de oudste groep dachten we na over zelfliefde en zelfhaat. Aanstaande maandag zetten we een stap de diepte in. Dan is de vraag: mag ik er zelf een einde aan maken? Wat kunnen we betekenen voor jongeren die het moeilijk hebben? Ook een actuele vraag: hoe moeten we denken over het zogenaamde ‘vrijwillige levenseinde’? Laten we bidden om gezegende uren!

Bijbelkring
Op 29 oktober lezen we hoofdstuk 1 uit het boekje van ds. Maas, de Mensenzoon, Die dient. Het gaat over Marcus 1:1-8. Het boekje krijgt u in de bus! Welkom in Diaconia, 20.00 uur.

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Verkiezing van ambtsdragers
Na kennisname van de ingediende namen heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen opgesteld. In de vacature van ouderling: dhr. J.A. van den Boogert, Heerendijk 15, en dhr. M.C. Fase, Zuiddijk 31. In de vacature van diaken: dhr. J.J. Hout, Ruychrockstraat 47, en dhr. A.C. Klem, van Halenstaat 8. De verkiezing van ambtsdragers zal plaatsvinden op Deo Volente woensdag 28 oktober. Omdat we vanwege de Corona-crisis niet in de gelegenheid zijn een gemeentevergadering te houden, willen we die dag tweemaal gelegenheid bieden uw stem uit te brengen via een stembus-verkiezing. Er zal een stembus gereed staan in gebouw Diakonia, van 11.00 tot 12.00 uur. ’s Avonds zal de stembus van 19.00 tot 20.00 worden opgesteld in ons kerkgebouw. Als u door de hoofdingang binnenkomt, kunt u daar uw stem uitbrengen. Vanaf 20.00 zal de kerkenraad in het kerkgebouw bijeenkomen, met enige gemeenteleden die worden verzocht om de stemmen te tellen. We hopen dan ook naar Gods Woord te luisteren en te bidden. Dit samenzijn zal worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.

Gemeenteavond uitgesteld
Eerder hadden we ons voorgenomen op donderdag 29 oktober onze jaarlijkse reguliere gemeente-avond te houden. Doordat we vanwege de Corona-crisis momenteel niet met meer dan 30 personen kunnen vergaderen, heeft de kerkenraad besloten de gemeente-avond uit te stellen. Onder het voorbehoud van de nog onvoorziene omstandigheden, willen we u als nieuwe datum woensdag 17 februari noemen. Te zijner tijd hoort u hier meer over.

De bieb
Omdat de winter in aantocht is, en dat bij uitstek de tijd is om te  lezen, en we meermalen het verzoek kregen om weer open te gaan, willen we voorzichtig weer opstarten. We nemen de geldende Corona regels in acht. We gaan voorlopig alleen op Dinsdag avond van 19.00 uur tot 20.00 uur open. Er mogen 2 mensen naar binnen, en zijn er meer dan moeten die wachten, in de gang of buiten. Het afrekenen gaan we nog even bekijken hoe dat moet, maar dat hoor je vanzelf wel. Ook verkopen we weer collecte bonnen en cadeautjes. Wij gaan er weer voor, en we hopen jullie weer te ontmoeten op de bieb. Het bieb-team

Gebruik koor
Omdat gebruik van Aktivia en Diakonia in de huidige omstandigheden beperkt is voor grotere groepen, is het mogelijk om ook het koor van de kerk te reserveren voor vergaderingen en bijeenkomsten tot circa 20 personen (tafels zijn niet aanwezig). Vanzelfsprekend worden ook daar de coronamaatregelen in acht genomen. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarvoor een apart gebruiksplan opgesteld dat (binnenkort) beschikbaar is op de website van de gemeente. Aanmelding dient vooraf plaats te vinden bij de beheerder van de gebouwen: beheerder@hervormdoudetonge.nl.

Onderhoud kerk
In verband met onderhoud aan het kerkgebouw zullen vanaf 26 oktober werkzaamheden worden uitgevoerd in de kerk. Daarbij zullen steigers worden opgesteld om onderhoud aan o.a. de dakbalken te kunnen uitvoeren.

Collecte Stichting Epafras
Stichting Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Het leven in buitenlandse gevangenissen is vaak zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen, krijgt geen gezond eten. Je begrijpt de taal niet, juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. Epafras luistert naar de verhalen, en biedt hulp.  Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen, of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar er is ook geestelijke steun. Epafras staat stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen, hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.  Ook onderhoudt de stichting contact met familieleden in Nederland. Zo maakt men de zware tijd in detentie iets lichter. De collecte wordt van harte aanbevolen.

Zondag 18 oktober
10.00 uur    Prop. H. Meijer, Den Haag
18.00 uur    Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 32: 1 en 2
n.m.    Ps 109: 9 en 14

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw

Kinderoppas
Anne Wisse, Mariete de Vos, Anne van Asperen, reserve: Emilie

Medeleven
Vanwege rugklachten werd mw. Kik-Arensman, Handelskade 9, opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Onderzocht wordt of deze klachten samenhangen met de ernstige ziekte waar zij aan lijdt, of dat het wellicht een andere oorzaak heeft. De hoop is dat Els deze week weer mag terugkeren in Oude-Tonge. Wij hopen en bidden haar samen met haar man de zegen en nabijheid van de HEERE toe! Dhr. M.C. de Vos, Biermansweg 2, kreeg te horen dat twee uitzaaiingen die waren gezien bij de grotere tumor bij zijn longen, ontstekingen bleken te zijn. Dit was uiteraard een bemoedigend bericht! Er zal nu worden geprobeerd met een kuur de ontstekingen tegen te gaan. Wel is nog onzeker hoe de tumor zich zal ontwikkelen, waarom de spanning blijft. Maar dankbaarheid overheerst! Wat zal ik met Gods gunsten overladen die trouwe HEERE, voor Zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils Zijn Naam vermelden. En ik roep Hem met blijde erkentenis aan!

Catechisaties
In één van de groepen gingen we in op wat vragen die de jongeren stelden. Zo luidde één van de vragen: waarom zijn sommige boeken uit de Bijbel gehaald? En welke zijn dat? We hebben het daarom gehad over het ontstaan van de Bijbel en de canonieke en de apocriefe boeken. Apocriefe boeken zijn best interessant om te lezen, maar ze worden om redenen van uiteenlopende aard niet tot de Bijbel gerekend. Dat heeft vaak iets te maken met datering, maar soms ook met de inhoud. Zo vertelt het apocriefe boek Tobias dat Tobias een zogenaamde demon (die bij zijn aanstaande woont, en al zeven mannen van die vrouw in de huwelijksnacht heeft gedood) kan verdrijven door het verbranden van het hart en de lever van een vis, wat een enorme stank geeft. Een aardig verhaaltje, maar natuurlijk iets heel anders dan een betrouwbaar verslag van het spreken en handelen van onze God! Volgende week laten we alle catechisaties na vanwege de herfstvakantie. Maar op maandag 26 oktober hopen we weer verder te gaan!

Rust
Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 oktober hopen wij met ons gezin een weekje rust te genieten.

Trouw
Grote zorgen over het virus, nieuwe maatregelen uit Den Haag. Het gaat zichtbaar niet goed met de situatie in ons vaderland, en ook niet in onze regio. De maatregelen zijn heel ingrijpend voor iedereen, en ook voor ons als kerkelijke gemeente. Waar het voor ons als christenen op aankomt, is ootmoedigheid, gebed en trouw. Ootmoed ten opzichte van de HEERE, en ook ten opzichte van onze overheden. Gebed, waarin we worstelen om de genade van onze God te verkrijgen. En trouw aan de dienst van het Evangelie, en hopelijk ook: aan elkaar als leden van de gemeente. Op hoop van zegen!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Inschrijven erediensten
In de vorige week is  door onze overheid aan de kerken in ons land het dringende advies afgegeven, om, gezien de grote zorgen omtrent de verspreiding van het Corona-virus, in de komende tijd met niet meer dan 30 personen samen te komen in de zondagse eredienst. Onze kerkenraad heeft – hoewel met pijn in het hart - besloten om zich aan dit dringende advies te conformeren. Gevolg hiervan is dat we u als leden van onze gemeente willen verzoeken om u voortaan weer aan te melden via de website van onze gemeente. Tot woensdag 14 oktober kunt u zich opgeven voor de diensten in de maand oktober. Omtrent het zingen van onze gemeente is besloten onze bestaande praktijk te handhaven. Wat betekent dat er in onze diensten alleen zal worden gezongen door leden van de gemeente die hebben plaatsgenomen in de ouderlingen- en diakenenbank. Wilt u aan dit zingen deelnemen, geeft u dit dan aan bij uw opgave via de website. Genoemde maatregelen gelden zolang de overheid ons ruimte laat. Tenslotte willen we een dringend beroep doen op u en jullie allen, om de betrokkenheid bij onze diensten niet te laten verslappen. Dat de bediening van het Woord en de samenkomst van de gemeente, waar u ook op digitale wijze bij betrokken mag zijn, de liefde van ons hart mag hebben en houden. En laten wij ons allen in gebed tot God richten, in de hoop dat Hij de schaduw van het coronavirus zal afwenden, en Zijn kerk als geheel en ook onze gemeente zal behoeden en bewaren.

Zondagschool
Beste  jongens en meiden. In verband met de herfstvakantie is er op  18 oktober geen zondagsschool. Op de 25e zijn jullie allemaal weer van harte welkom! De leiding

Uzon
Zaterdag 17 oktober zamelen wij kleding in voor  Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Natuurlijk moeten we daarbij wel de huidige regels vanwege het Coronavirus opvolgen. Omdat de ruimte voor de loods beperkt is (maximaal 3 auto's) vragen we u vriendelijk uw bezoek kort te houden, kom alleen, kom niet bij gezondheidsklachten, houd 1,5 meter afstand en lever uw kleding in op de daarvoor aangewezen plaats. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Er staat  een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. De werkgroep Uzon

Collecte Noorderlicht
Geliefde gemeente. Zoals u weet, staat bij de uitgang van de kerk altijd een extra emmer gereed, die is bestemd voor uw gaven voor Noorderlicht in Rotterdam. Intussen is ook op de Givt-app de mogelijkheid gecreëerd om voor het Noorderlicht te geven. De derde collecte op de app wordt hier standaard voor bestemd. Bij zondagen waarop we als gemeente zelf drie collecten hebben, vervalt de mogelijkheid om voor het Noorderlicht te geven. De betalingstermijn van de Givt-app loopt van zondag 00.00 uur tot zaterdag 00.00 uur.

Ontvangen
Door een fout van de kant van onze predikant is vorige week ten onrecht vermeld dat ouderling Bouter €50- had ontvangen, ter vrije besteding. Het moest zijn: €100,-. Heel hartelijk dank!

Zondag 11 oktober
10.00 uur    Ds. M. Kreuk
18.00 uur    Ds. A. Vastenhoud, DInteloord

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 31: 1 en 2
n.m.    Ps 108: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Uzon

Kinderoppas
Erika Meijer, Luciëlla de Penning, Ruth Visscher, reserve: Yasmine

Medeleven
We deden voorbede voor allen die met het virus besmet zijn, en voor alle leerlingen en docenten van de verschillende scholen in ons dorp en op ons eiland. Het virus grijpt om zich heen en komt daardoor toch weer dicht bij. Laten we bidden dat er deze keer geen slachtoffers zullen vallen. Charlotte kreeg te horen dat zij deze week kon afreizen. Dat is heel bijzonder. Wij bidden haar van harte toe dat de HEERE zal handelen naar Zijn rijke woord in Jesaja 43:2 en 3, en dat het werk dat zij mag doen zeer mag worden gezegend! Afgelopen zondag nam dominee de Jager afscheid van de gemeente in Wilsum, om met emeritaat te gaan. Zijn nieuwe adres: Van Wijnbergenlaan 24, 3771 JH Barneveld. We wensen de dominee en zijn vrouw van harte veel goede jaren toe, in de tijd nu voor hen aanbreekt.

Overlijden
Op donderdag 1 oktober is in de leeftijd van 83 jaar overleden mevrouw Maria Brinkman-Stander, die woonde aan ’t Getij 54. Ik denk dat velen mevrouw Brinkman nog wel zullen kennen. Zij woonde eerder aan het Lincolnplein en was een trouw bezoeker van onze diensten. Dat mocht ook al heel lange tijd zo zijn in haar leven. Met smaak kon ze vertellen hoe ze als jong meisje op de zondagen vaak boven bij het orgel had gezeten, samen met haar vader die de blaasbalg van het orgel aantrapte. Na al die jaren maakte de herinnering aan die goede uren daarboven haar nog blij. En dat is gelukkig, want mevrouw Brinkman heeft ook veel verdriet gekend. Zij verloor haar man al betrekkelijk vroeg, en later stierf ook nog een kleinzoon, onverwacht. De laatste jaren werden haar krachten minder en werd ze opgenomen in Ebbe en Vloed. Als ik haar daar bezocht, zei ze direct: hier is geen kerk, dominee. En het was duidelijk  dat ze dat miste. Het gelukkige is, dat de HEERE de weg van al Zijn kinderen kent, en dat Hij hen als de Vader in de gelijkenis, wanneer zij opstaan om naar Hem toe te komen, van verre ziet, en op ze toesnelt, en ze omhelst en kust. En zo mogen Gods kinderen op een goede dag dan thuiskomen, in Zijn erbarmen! Op dinsdag 6 oktober hebben we mevrouw Brinkman begraven op de begraafplaats alhier, na een rouwdienst in het kerkgebouw, waar ze altijd zo graag kwam. We luisterden naar Psalm 84, die het zo mooi zegt, zo uit het hart gegrepen: ‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten’! Moge onze God de kinderen en kleinkinderen van mevrouw Brinkman, en ook allen die verdriet hebben om haar overlijden met Zijn vertroosting nabij zijn!

Verkondiging
Zoals eerder aangegeven denk ik de komende tijd de tien geboden te gaan behandelen, in onze morgendiensten. Om het hoe en waarom van de geboden goed te begrijpen, lijkt het zinvol, om eerst het inleidende hoofdstuk bij de tien geboden te lezen, Exodus 19. Daar herinnert de HEERE Zijn volk aan wat Hij met de Egyptenaren heeft gedaan, en dat Hij Zijn volk op adelaarsvleugels heeft gedragen. Aan Gods geboden gaan Zijn verkiezing en Zijn goede zorg vooraf. De roeping om in antwoord hierop ‘een koninkrijk van priesters en een heilig volk’ (Ex 19:6) te zijn, wordt door de apostel Petrus ook toegepast op de christelijke gemeente (I Pet 2:9).  Hier valt voor ons veel te leren!

Catechisaties
Bij een diepere kennismaking met het begrip Ellende komen we Paulus tegen. Die noemt zichzelf in één van zijn brieven ‘een ellendig mens’. Wat zal hij daarmee bedoelen? Even later dankt hij God, Die hem van al zijn ellende verlost! Het woord Priester wordt door de apostel Petrus ook op ons als christenen betrokken. Wij worden dan geroepen om ‘geestelijke offers’ te brengen. Waar moeten we dan aan denken? Zal het in de derde groep al lukken om toe te komen aan het derde gebod? Dan moeten we het hebben over vloeken en over andere soorten  van misbruik van de Naam van God. Ik hoop dat we nuttige uren mogen beleven!

Bijbelkring
Nog even een herinnering: donderdagavond 8 oktober Bijbelkring in Diaconia!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Vrouwenochtend
Woensdag 14 oktober komen we weer bijeen op de Vrouwenochtend in Diakonia. De komende maanden zullen we ons verdiepen in het boek Prediker. We gaan verder met Bijbelstudie 4 uit de Hervormde Vrouw van september. De inloop is vanaf 9.15 uur en 9.30 uur gaan we van start. Om 11.30 uur sluiten we de ochtend af. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor de vrouwenochtend noodzakelijk! Aanmelden kan telefonisch of via de mail bij Gerdine tot dinsdag 13 oktober 18.00 uur.(T:641374-E: g.kreuk@kliksafe.nl) We hopen op een gezegende ochtend met elkaar in Diakonia en met alle luisteraars. Een hartelijke groet van Alinde, Gerdine en Marian.

Collecte Uzon
Aanstaande zondag zal er gecollecteerd worden voor onze zustergemeente in Uzon. Graag willen we u vragen of u ons niet alleen met financiële giften wilt gedenken, maar ook met uw gebed. Alles begint met gebed. Zo mogen we dit werk in Gods koninkrijk beginnen en dan financieel ondersteunen. Binnen afzienbare tijd hopen we een transport te kunnen uitvoeren naar Uzon. We bidden en hopen dat u  ons wilt helpen dit weer mogelijk te maken. De gemeente in Uzon zal u dankbaar zijn.

Ontvangen
Ouderling Bouter ontving €50- ter vrije besteding. Ds. Kreuk ontving €20,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!