Zondag 29 maart
10.00 uur    Dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
18.00 uur    Ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 6: 1 en 4
n.m.    Ps 80: 1 en 10

Collecten
1. Eredienst/pastoraat 2. Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Medeleven
Geliefde gemeente, wat een bijzondere tijd is aangebroken. Voor iedereen is alles anders. Velen leven in spanning. De zorgen zijn groot. Tegelijkertijd worden we er steeds aan herinnerd: Werp al uw zorgen op de HEERE, want Hij zorgt voor u. In alle nood mogen we onze harten verheffen tot Hem Die leeft en regeert, en Die in de nood van Zijn kinderen voorziet, als zij tot Hem roepen.
In het bijzonder willen we in deze kolommen noemen de naam van mw. Willy van der Welle, Sperwer 591. Zij is opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. En het gaat nog steeds niet zo goed met Willy. Verdrietig is dat haar geliefde echtgenoot Jan het verzorgingstehuis Nieuw-Rijsenburgh niet mag verlaten, om bij haar te zijn. Hoe moeilijk is dat toch allemaal. Laten wij aan de beide echtgenoten denken.
Ook denken we aan alle andere ouderen die zijn opgenomen, in de verschillende verzorgingstehuizen, en onder ons in Ebbe en Vloed. Opgenomen zijn betekent op dit moment ook opgesloten zijn, en geen of maar heel weinig bezoek te mogen ontvangen. Heel verdrietig is dat, juist nu er zoveel behoefte is aan persoonlijke nabijheid. We leven met u allen mee, en voelen ons zo ongemakkelijk. Gelukkig zijn er de moderne media waardoor we met velen van u toch kunnen communiceren. Maar er zijn altijd mensen met wie het communiceren niet zo eenvoudig is, en die zijn op dit moment extra alleen. Lieve mensen, we houden van u, en bidden voor u tot onze God! Dat Hij steeds dichtbij u zal zijn, en dat Zijn Woord u tot houvast en troost mag zijn.
Ook denken we aan alle mensen met een beperking die ook in een tehuis wonen, en die op dit moment ook geen bezoek mogen ontvangen. Ook dit is niet eenvoudig,  ook niet voor hun familieleden, die veel van hen houden en ook wel graag dichtbij zouden willen zijn. Wat een ongemakkelijke tijd.
Sommigen van ons krijgen ook persoonlijk met het virus te maken. Dan neemt de spanning soms zeer toe. Gelukkig mochten we van enige leden van onze gemeente horen dat zij weer aan de beterende hand zijn. En ook zijn er gemeenteleden die op reis waren in het buitenland, en op dit moment niet kunnen terugkeren. Ook dat is niet gemakkelijk. We verheffen onze harten tot God, opdat Hij aan onze gebeden denkt. Moge onze God u allen bewaren.
Ook in Uzon zijn de kerkdiensten wegens het virus afgelast. Dominee Barna, die kwetsbaar is vanwege zijn gezondheid, leeft afgezonderd in de pastorie. Laten wij aan hem en aan de gemeente aldaar denken.

Voortzetting kerkdiensten
Maandagavond werd bekend dat vanaf die dag alle samenkomsten in ons land werden verboden. Dit is heel ingrijpend, maar bedoeld voor het welzijn van ons volk. We hebben als kerkenraad maandagavond overleg gevoerd, en besloten dat we nu ook als kerkenraadsbroeders op zondag thuis zullen blijven. Wel zullen er in de kerk twee complete diensten worden gehouden. In die diensten zijn een voorganger, een ouderling en een organist aanwezig. Op deze manier hopen we met een minimum aan betrokkenen toch de bediening van het Evangelie te mogen voortzetten. En dan is er nog een belangrijk bericht.

Beelduitzending
Omdat nu de gehele gemeente thuis komt te zitten, en het luisteren naar de diensten toch wel gemakkelijker is, wanneer je de predikant ook zíet spreken, hebben we als kerkenraad besloten over te gaan tot beelduitzending. Er zal hopelijk al in deze huidige week een camera worden geïnstalleerd in ons kerkgebouw. De uitzending verloopt gewoon via de website www.kerkdienstgemist.nl. Wie misschien geen computer of smartphone heeft, kan in principe gewoon naar de audio-uitzending luisteren. We hopen dat we op deze manier de betrokkenheid bij onze diensten vergemakkelijken.

Zondagavond
Helaas was er iets mis met de techniek, waardoor de dienst van dominee de Wit slechts beperkt werd uitgezonden. We hebben dit als kerkenraad zeer betreurd! We hopen van harte dat het zondag met de techniek weer in orde zal zijn. Laten we daar ook voor bidden.

Collecteren
De kerkenraad treft voorzieningen om de collecten in stand te houden. U zult hier zondag meer over horen.

Pastoraat
Gaat in hoofdzaak telefonisch. Schroom niet om te bellen (641374).

In Zijn doorboorde hand
Geliefde gemeente, wat is er véél aan de hand. Het is zo groot dat wij het allemaal niet overzien. Het is een tijd waarin we worden geroepen om ons te verootmoedigen, onze zonden aan God te belijden en Hem te bidden dat Hij ons land, deze wereld en onszelf genadig zal zijn. Zondagavond hopen we samen te luisteren naar het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Van Wie we mogen weten dat Hij het alles wél overziet, en het in Zijn hand houdt. In Zijn doorboorde hand. Mocht het ons allen worden gegeven in die hand onze toevlucht te zoeken en te vinden. In Zijn hand zijn wij veilig!

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Collecte Leerstoelfonds
Het Leerstoelfonds wordt aangewend voor het in stand houden van de bijzondere leerstoelen van de Gereformeerde Bond aan theologische faculteiten. Uit dit fonds worden momenteel twee hoogleraren bekostigd, die beiden in Amsterdam werken. Prof. dr. H. van den Belt is (na zeven Groningse jaren) hoogleraar Systematische theologie aan de Vrije Universiteit, een post die de Gereformeerde Bond voor vijftig procent financiert. Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit.

Collectegeld overmaken
Beste gemeenteleden, u kunt eventueel de collectegelden over maken op het volgende rekeningnummer: NL28 RABO 0352200634 t.n.v. College van Kerkrentmeesters OT. Graag bij uw betaalomschrijving duidelijk het collectedoel vermelden.

Uitzending preek vrijdagavond
De weeksluiting van Ebbe en Vloed op vrijdagavond is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt er om 18.45 een oude preek via de kerkradio/ internet uitgezonden. Andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Bundels
Heb je nog geen bundel Weerklank in huis? Bel even (641374). Dan krijg je een exemplaar van de kerk te leen.

Zondag 22 maart
10.00 uur    Ds. M. Kreuk
18.00 uur    Ds. L. de Wit, Ede

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 5: 1 en 2
n.m.    Ps 79: 1 en 2

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw

Medeleven
We leven mee met alle zieken van de gemeente. Vooral zij weten zich op dit moment bijzonder kwetsbaar. Laten we steeds opnieuw bidden om Gods nabijheid en bescherming voor u allen. In het ziekenhuis in Dirksland verblijft mw. Willy van der Welle, Sperwer 591 te Sommelsdijk. Willy blijkt een longontsteking te hebben opgelopen. U zult begrijpen dat onze geliefde vrienden zich grote zorgen maken om haar gezondheid. Laten we veelvuldig bidden voor Willy en Jan. Zoals we zondagavond ook hoorden: Hij is de HEERE, uw Heelmeester!

Overleden
Op vrijdag 13 maart is in de leeftijd van 89 jaar overleden dhr. Arend de Vos, die tot voor kort woonde aan de Emmastraat 7. Hoewel hij op zijn hoge leeftijd kwetsbaar was als ieder ander, kwam zijn overlijden toch voor iedereen op een onverwacht moment. Opeens, aan het einde van de middag, werd hij gevonden, in zijn stoel gezeten, maar niet meer in dit aardse leven. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn geliefde vrouw Ma en zijn zoon Rico, voor wie dit overlijden ook zo plotseling gekomen is. Gedurende vele jaren mochten zij samen een klein gezin vormen, waarin Arend zijn belangrijke en gewaardeerde plek had. Arend was in zijn werkzame jaren een harde werker geweest, echt Flakkees: op het land. Wie hem daar naar vroeg, zag zijn ogen glinsteren. Gladiolen had hij bewerkt, en nog veel meer. Een zelfde glinstering kwam er in zijn ogen, wanneer we met hem spraken over de dingen van het geloof. Enerzijds was hij er diep van doordrongen, dat we bereid moeten zijn, om te kunnen sterven. En wanneer bén je dan bereid? Anderzijds kende hij toch ook dat besef dat het niet door onze eigen verdiensten zal zijn, dat we behouden worden, maar door de verdiensten van de Heere Jezus Christus alleen. Door genade mogen we zalig worden, door het geloof, en dat niet uit ons, het is Gods gave. Op woensdag 18 maart hopen we dhr. de Vos te begraven op de begraafplaats in Oude-Tonge, nadat we een rouwdienst hebben gehouden in Diaconia. In deze rouwdienst zal de gelijkenis van verloren zoon centraal staan. Dit omdat Arend het eens met een glimlach zei: Ja wij worden overal ‘nagezien’. Met andere woorden: de hemelse Vader verliest Zijn kinderen nooit uit het oog. Sterker nog: wie in zijn leven tot inkeer komt, en besluit om in berouw en geloof terug te keren naar de hemelse Vader, die snelt de hemelse Vader tegemoet, om hem te omhelzen en te kussen. En dan is er door de genade en goedheid van de HEERE een heerlijk thuiskomen, in Gods ontferming. Moge onze God Ma en Rico en ook de verdere familie in de bijzondere tijd die voor hen aanbreekt met Zijn vertroosting nabij zijn.

Zondag
Wat was het goed om temidden van alle maatschappelijke en persoonlijke zorgen zondagmorgen nog in Gods huis te mogen zijn. Met ongeveer 66 personen zaten we verspreid over ons kerkgebouw, dominee Brouwer preekte over de wedergeboorte, en de meeste dingen waren zoals ze altijd zijn. Bijzonder vertroostend, ook voor alle luisteraars thuis, die niet minder met ons verbonden waren, was het zingen uit psalm 119:72 die zo toepasselijk bleek: Als ’t mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in Uw geboden. De zuiverheid van Uw getuigenis blinkt altijd uit, zelfs in de zwaarste noden.
’s Avonds werden alle dingen anders. Kort voor de avonddienst maakten de ministers Slob en Bruins in een persconferentie bekend dat niet alleen alle scholen zouden sluiten, maar dat ook alle horecagelegenheden om zes uur diezelfde avond nog dicht moesten gaan. Op dat moment hebben we als kerkenraad besloten om de kerkgangers die naar het gebouw kwamen, te verzoeken terug te keren naar huis, en daar via internet naar de dienst te luisteren. Proponent Meijer ging voor, de organist speelde en de kerkenraad deed dienst als luisterende en zingende ‘gemeente’. En opnieuw was het vertroostend. Ons werd de vraag gesteld: Wat zoekt u? En ons werd als antwoord aangereikt: Zie het Lam van God! We werden erbij bepaald dat alle heil voor ons allen alleen bij de Heere Jezus Christus ligt. Laten wij Hem steeds zoeken in ons gebed.

Geen kringwerk, digitale diensten
Direct met het bekend worden van de nieuwe overheidsmaatregelen hebben we als kerkenraad besloten alle doordeweekse activiteiten van onze gemeente op te schorten. Dit betekent dat we vanaf afgelopen zondag als gemeente werkelijk niets meer doen, dan alleen nog: het luisteren naar onze diensten op zondag. En dat laatste op digitale wijze, vanuit huis. Dit geldt in elk geval tot aan 6 april.

Vervolg
Uw kerkenraad zal zich ervoor inspannen dat onze diensten op zondag doorgang zullen hebben. We zullen proberen deze diensten zoveel als mogelijk is een normaal karakter te geven. Maar het zullen diensten zijn zónder kerkgangers, alleen via de media te beluisteren. We hopen en bidden van harte dat u als gemeente de verbinding met ons en met elkaar blijft zoeken, door op onze diensten af te stemmen. U treft ze op www.kerkdienstgemist.nl (vul bij ‘Zoek kerk’ in Oude-Tonge, en u zult onze gemeente vinden). Wilt u iets meedelen met het oog op de voorbede, belt u even met de pastorie (641374). Houdt u voor de laatste ontwikkelingen de website in de gaten.

Rust
Aanvankelijk was het onze bedoeling geweest aanstaande zondagmorgen de kleine Hadassa Bouter te dopen. Maar we zien ons nu genoodzaakt de bediening van dit sacrament uit te stellen. Stilletjes waren de gedachten al uitgegaan naar Mattheüs 26: 45 ‘Slaap nu maar verder, en rust’. Anders dan je misschien zou denken, zijn die woorden niet cynisch bedoeld. Het woord ‘rust’ heeft in Mattheüs’ evangelie een heel diepe en rijke betekenis (zie ook Mattheüs 11:28). Wellicht dat we zondagmorgen alsnog naar deze tekst zullen luisteren. De ware rust ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zalig is het geloof, dat zich temidden van woelige baren in alle rust aan Hem toevertrouwt. Mochten wij allen met dat geloof worden bekleed. Geliefde gemeente, zoek de Heiland!

Met vriendelijke groet, ds. M. Kreuk

Collecten februari 2020, Voor al uw gaven zeggen wij u heel hartelijk dank!

Zondag 15 maart
10.00 uur    Ds. J. Brouwer, Veen
18.00 uur    Prop H. Meijer, Rotterdam

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 4: 1 en 3
n.m.    Ps 78: 1 en 2

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Energiekosten
3. GZB Familie P.B. de Groot

Jeugdcollectanten
Grote deur: Loïs en Nova Bevelander
Kleine deur: Julian en Rhode de Bonte

Kerkauto
1. Fam. Bal 2. Fam. Heij

Kinderoppas
Marjolein Klem, Luciëlla de Penning, Joanne Westdorp, reserve: Ruth

Weeksluiting Ebbe en Vloed
13 mrt    dhr. Terwoert, orgel: dhr. Knops

Medeleven
In de afgelopen week kreeg de familie van Zanten, Wilhelminastraat 15, te horen dat dhr. Jan van Zanten definitief zal worden opgenomen in Ebbe en Vloed. Hij kreeg een eigen appartement toegewezen, aan ‘t Getij 30’. Het is op zichzelf fijn dat dit besluit, dat al enige tijd werd verwacht, nu is gevallen, en dat Jan in Oude-Tonge mag blijven. Maar het is natuurlijk wel heel ingrijpend, dat dit betekent dat hij nu niet meer terug zal keren naar zijn eigen huis. Het huis waar hij zoveel jaren samen met Dinie en eerder ook met de kinderen heeft mogen wonen. Ook voor Dinie is het ingrijpend. Zoveel jaren samen, nu elk apart. Dit bedenk je van tevoren niet. Maar het kan niet anders. Gezien Jans fysieke conditie is dit het beste. Maar om je daar zomaar even in te voegen? Daar is het werk van Gods Heilige Geest voor nodig, in het diepst van je hart. Mocht de HEERE het u beiden geven om geestelijk één te worden met de Heere Jezus, Die het in Zijn zwaar lijden zei: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Laten we hopen en bidden dat de nieuwe situatie uiteindelijk toch ook winst zal brengen, voor u beiden. Hij zij u nabij.
Mevrouw Maliepaard-Stoutjesdijk, Berhardstraat 24, had er de afgelopen tijd opnieuw last van dat zij veel vocht vasthield, en daardoor ook weer benauwd was. Op haar hoge leeftijd geeft de gezondheid iedere keer een zekere spanning. Gelukkig mag zij haar sterke geest nog altijd bewaren. Als zij maar weer eenmaal op haar stoel zit, dan kan zij wel weer glimlachen en alle dingen wat relativeren. Maar één ding relativeert zij niet: het besef dat wij de genade van de Heere Jezus Christus zeer nodig hebben. En nu wat verwacht ik, HEERE, mijn hoop die is op U!

Catechese
Op maandag 16 maart gaan we verder met de catechisaties. De jongste groep denkt opnieuw na over dankbaarheid. Hoe kunnen we die concreet gestalte geven? De tweede groep buigt zich voor de tweede keer over het begrip navolging. In de derde groep hebben we het over de Heilige Geest. Wat is de vrucht van de Heilige Geest? En hoe moet je aankijken tegen de gaven van de Heilige Geest? Ook horen we wel eens over de zonde tegen de Heilige Geest. Materie genoeg. Zal het in de oudste groep nog een keer over verslaving gaan? Zij zullen het wel merken. Welkom allemaal!

Bijbelkring
Hartelijk dank aan broeder van Heemst die inviel, toen wij door een sterfgeval in de familie waren verhinderd. Fijn dat dit zo kon!

Tenslotte
Ontvangt u een hartelijke groet,
ook van Gerdine, Helene, Benedicte en Laura,
Ds. M. Kreuk

Collecte familie de Groot
Ds. Peter de Groot en zijn vrouw Jeannette zijn door de GZB uitgezonden om te dienen in de kerk van Zuid-Soedan. Door de burgeroorlog in Zuid-Soedan verblijft de Anglicaanse kerk van Kajo Keji al jaren in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Jeannette zet zich in deze kampen in voor betere gezondheidszorg. Peter leidt (toekomstig) predikanten op aan Kajo-Keji Christian College. Dit is dezelfde school waar eerder Marya Heij uit Oude Tonge werkte. Zondag willen we onze derde collecte bestemmen voor het werk van de familie de Groot.

Uzon
Het is inmiddels maart geworden en daarmee is er een eind gekomen aan de Winterhulpactie van dit seizoen. Weet dat u het verschil maakt voor de mensen daar. We ontvingen verleden week een mailtje van een dankbare predikant van de gemeente van Uzon, ds. Barna Ungvari. Hij bedankt u via deze weg voor uw steun aan de  Winterhulp. Ook de geschonken goederen vinden nog altijd gretig aftrek. Een hartelijke groet vanuit onze zustergemeente Uzon! De werkgroep

Zondag 8 maart
10.00 uur    Ds. M. M. van Campen, Goes
18.00 uur    Ds. M. Kreuk

Woensdag 11 maart
14.30 uur    Ds. M. Kreuk
19.00 uur    Ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 3: 1 en 2
n.m.    Ps 77: 6 en 8
11 maart
n.m.    Ps 105: 1 en 3

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkinterieur
3. Werkvakantie Hongarije J.V.

11 maart
1. Eredienst/pastoraat
2. Biddagcollecte

Jeugdcollectanten
Grote deur: Louise Barendregt, Thirza van Heemst
Kleine deur: Marith & Sofie Boom

Kerkauto
1. Fam. de Jong
2. Fam. van Burg

11 maart
1. Fam. Klem 2. Fam. Kom

Kinderoppas
Marieke de Jong, Celia Meijer, Rianne de Vos, reserve: Marieke

Weeksluiting Ebbe en Vloed
6 mrt    dhr. Mans, orgel: dhr. Saarloos

Medeleven
Bij de families A. Klem, Wilhelminastraat 10, en H.C. Klem, Langeweg 9, kwam verdriet door het overlijden van een zwager. Moge onze God u troosten en nabij zijn. Mw. Magriet de Bonte, Wilhelminastraat 22, mag gelukkig goed herstellen van de knie-operatie. Wij danken God!

Jubileum
Op dinsdag 3 maart mochten Marco en Margreet van Maanen-Pals, Langeweg 33, gedenken dat zij 25 jaren zijn getrouwd. Het is een groot geschenk van God dat jullie dit samen mogen beleven. Trouwens niet alleen samen, maar met Wouter, Simon en Josefine! Als je samen begint, weet je niet hoe je weg zal zijn. Maar als je terugkijkt, dan mag je zeggen: de HEERE is heel goed voor ons geweest! Samen te mogen leven op een bijzondere plek. Lief en leed te mogen delen met elkaar. Het wordt je allemaal gegeven. Ook als gemeente zijn we dankbaar dat we jullie in ons midden mogen hebben, om wat je voor ons mag zijn, in je liefde en ook in je stemgeluid! We hopen dat onze God jullie nog lang voor en met elkaar zal sparen, en dat Hij je tot zegen zal stellen, voor allen die je mag ontmoeten!

Jubileum
Op exact dezelfde 3e van maart, vijf en twintig jaren geleden, traden ook Mardik en Petra van der Sluijs-Moerman, Uranusweg 29, in het huwelijk.  En ook jullie zullen het direct belijden: het is de goedheid van de HEERE, dat Hij je samenbracht, en dat Hij je intussen al zoveel jaren voor en met elkaar bewaarde. Wie jullie ontmoet, kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de liefde na al die jaren zeker niet minder is geworden! Wat is het een gave, wanneer er een diep verblijden mag zijn, in elkaar, en ook in de kinderen die Gods goede hand je schonk. Nog groter: op de wand van je huis de belijdenis: Abba! Wie door de eenzijdige goedheid van God dit woord op de lippen kreeg, die is zo ontstellend rijk. Graag wensen we jullie nog veel goede en gezegende jaren toe, aldoor ziende op: Váder!

Catechese
In de week van de biddag zijn de catechisanten opnieuw vrij. Op maandag 16 maart gaan we weer verder.

Verkondiging
Voor zondagavond weet ik het nog niet zeker. Maar het zou goed kunnen zijn dat we na de geschiedenis van de zalving verder lezen in Mattheüs 26. Dan ontmoeten we Jozef, die de Heere Jezus wil overleveren voor wat geld. Later stelt de Heere Jezus dit aan de orde bij de instelling van het Avondmaal. Kennelijk kun je discipel zijn, maar toch in staat om de Heere Jezus te ‘verraden’. Vinger aan de pols!
Voor de middagdienst op woensdag 11 maart reikt de HGJB het gedeelte aan, waar we vorig jaar in onze avonddienst naar luisterden: Lucas 11:1-13. Dat geeft niets, want dan kunnen we de geschiedenis nog eens opfrissen. We gaan ons best doen om die zo te vertellen dat ook onze kinderen er iets uit mogen leren.  Ik hoop van harte dat ons kerkgebouw die middag weer vol zal zitten met jonge mensen. En dat hoop ik natuurlijk ook voor de avonddienst. Het is geen overbodige luxe om één dag in het jaar af te zonderen om op die dag speciaal te bidden om een zegen van onze God, over het werk dat we doen. Kom ook!

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Collecte Werkvakantie Hongarije
D.V. 21 april vertrekt een groep jongeren van de JV voor 10 dagen naar Boedapest om daar mensen te helpen die in omstandigheden moeten leven die vaak veel moeilijker zijn dan wij kunnen bedenken. In samenwerking met de Nederlandse stichting Embrace wil de jeugdvereniging hulp bieden aan deze mensen in praktische en sociale zin. Dit hopen onze jongeren te realiseren door aanwezig te zijn tijdens een daklozen-dienst en door bijvoorbeeld het opbouwen van een nieuw dak. Aanstaande zondag willen we voor dit doel een collecte houden.

Mannenvereniging Guido de Bres
D.V. maandag 9 maart a.s. zijn we te gast bij de mannenvereniging van Goedereede. We willen om 19.15 uur vertrekken vanuit de Kerkring. De vergadering begint om 20.00 uur. Het thema zal zijn: Er is een toekomst, n.a.v. Prediker 1 vers 1-4 en 1 Korinthe 15 vers 58.

Bundels
Bij de ingang van kerk liggen bundels voor wie er geen heeft. Wees zo vrij ze te gebruiken!  Na afloop mogen ze weer terug in de kast.

Verantwoording
Kreuk ontving €10,- en €16,25 voor de kerk. Heel hartelijk dank!